Chuyển đến phần nội dung chính
:::2024-02-21 Wed
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:
 

Thông tin mới nhất

  • Tiêu đề: Hướng dẫn kiểm tra đánh giá học lực trình độ tốt nghiệp tiểu học và trung học cơ sở của công dân tự học (bao gồm công dân khuyết tật) của huyện Miêu Lật năm 2022.
  • Ngày cập nhật: 2022.03.04      
  1. Thực hiện theo Biện pháp kiểm tra đánh giá học lực giáo dục dành cho công dân tự học
  2. Ngày thi: ngày 13 tháng 3 năm 2022 (chủ nhật)
  3. Ngày tháng và thời gian đăng ký: 9h sáng đến 12h trưa; chiều từ 1h 30 đến 4h từ ngày 21 tháng 1 năm 2022 (thứ 6) đến ngày 24 tháng 1 năm 2022 (thứ 2)
  4. Địa điểm đăng ký: Phòng giáo dục xã hội Ban giáo dục chính quyền huyện Miêu Lật ( địa chỉ: Tầng 5 số 100 đường Huyện Phủ thành phố Miêu Lật, điện thoại: 037-559688)
  5. Tải tài liệu hướng dẫn và kho đề thi các khóa tại Website Ban giáo dục chính quyền huyện – Dịch vụ tiện ích cho dân – Tải tài liệu – Phòng giáo dục xã hội (website: www.mlc.edu.tw; Tên môn học: Hướng dẫn đánh giá học lực tiểu học và trung học cơ sở năm 2022 và kho đề thi).
File:
Hướng dẫn kiểm tra đánh giá học lực trình độ tốt nghiệp tiểu học và trung học cơ sở của công dân tự học (bao gồm công dân khuyết tật) của huyện Miêu Lật năm 2022..odt odtName檔:Hướng dẫn kiểm tra đánh giá học lực trình độ tốt nghiệp tiểu học và trung học cơ sở của công dân tự học (bao gồm công dân khuyết tật) của huyện Miêu Lật năm 2022..odt
Công văn Ban Giáo dục .pdf pdfName檔:Công văn Ban Giáo dục .pdf