Chuyển đến phần nội dung chính
:::2024-02-21 Wed
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:
 

Thông tin mới nhất

  • Tiêu đề: Chuyển thông báo nguồn hạng mục hỗ trợ kinh phí mà Đoàn thể Di dân có thể xin cấp
  • Ngày cập nhật: 2022.03.24      

Nhằm cung cấp cho đoàn thể di dân tham khảo các hạng mục hỗ trợ kinh phí có thể xin từ chính phủ, Sở Di Dân Bộ Nội Chính đã tổng hợp biên soạn nguồn hỗ trợ nói trên và thông báo trên Website thông tin toàn cầu của Sở/ Chuyên mục phục vụ chăm sóc cư dân mới/Nội dung phục vụ chăm sóc cư dân mới/ Nguồn hạng mục hỗ trợ kinh phí mà đoàn thể Di dân có thể xin/ Nguồn hạng mục hỗ trợ kinh phí mà đoàn thể Di dân có thể xin năm 2022, kính mong các đoàn thể di dân tuyên truyền hướng dẫn sử dụng.

File:
Công văn Sở Di Dân Bộ Nội Chính.pdf pdfName檔:Công văn Sở Di Dân Bộ Nội Chính.pdf
Hạng mục hỗ trợ kinh phí mà Đoàn thể Di dân có thể xin năm 2022.pdf pdfName檔:Hạng mục hỗ trợ kinh phí mà Đoàn thể Di dân có thể xin năm 2022.pdf