Chuyển đến phần nội dung chính
:::2022-09-29 Thu
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:
 

Thông tin mới nhất

  • Tiêu đề: Danh sách giảng viên đa văn hóa “Dự án bồi dưỡng nhân tài đa văn hóa cư dân mới” Sở Di Dân Bộ Nội Chính.
  • Ngày cập nhật: 2022.04.29      

“Dự án bồi dưỡng nhân tài đa văn hóa cư dân mới”Sở Di Dân Bộ Nội Chính đã hoàn thành, trong đó có 92 người đủ tư cách giảng viên đa văn hóa . Kính mong hỗ trợ sử dụng rộng rãi, nếu cần thông tin liên hệ chi tiết của giảng viên trong danh sách trên, hãy gọi điện cho người thực hiện (02) 23889393 máy nhánh 2522 hoặc tìm hiểu tại Trạm phục vụ các địa phương của Sở Di Dân, ngoài ra danh sách trên sẽ thông báo trên Website chính thức của Sở Di dân hoặc Website thông tin phát triển bồi dưỡng năng lực Cư dân mới.

File:
Công văn Bộ Nội Chính.PDF pdfName檔:Công văn Bộ Nội Chính.PDF
Danh sách dự án bồi dưỡng nhân tài đa văn hóa cư dân mới Sở Di Dân Bộ Nội Chính.pdf pdfName檔:Danh sách dự án bồi dưỡng nhân tài đa văn hóa cư dân mới Sở Di Dân Bộ Nội Chính.pdf