Chuyển đến phần nội dung chính
:::2022-08-19 Fri
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:
 

Thông tin mới nhất

  • Tiêu đề: Chuyển thông báo Sở Di Dân Bộ Nội Chính tổ chức cuộc thi phương án hành động văn hóa đa nguyên sáng tạo vui sống
  • Ngày cập nhật: 2022.05.16      
  1. Để phát huy ưu thế bối cảnh đa văn hóa của cư dân mới và con em của họ, tích cực bồi dưỡng khái niệm “đa văn hóa” và “Công ước quốc tế loại bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc” (The International Convention on the Eliminationof All Forms of Racial Discrimination, viết tắt là ICERD), nâng cao kiến ​​thức tham gia vào các công việc công của họ, truyền cảm hứng cho các phương án sáng tạo độc đáo, hòa nhập chúng vào các hoạt động nhà trường hoặc cộng đồng, chuyển hóa chúng thành các đề án chính sách và hành động thực tế. Đồng thời thông qua thực tiễn khu vực, thúc đẩy xã hội đánh giá cao sự khác biệt, tôn trọng sự đa dạng, do đó tổ chức cuộc thi này.

 

  1. Cuộc thi lần này dự tính chọn lựa 10 đội thực tiễn hóa phương án, và căn cứ vào nội dung thực tiễn của phương án cung cấp tiền thưởng thực tế cao nhất là 8 vạn Đài tệ cho mỗi đội được chọn, và thực hiện đăng ký từ 16 tháng 5 đến 15 tháng 7 năm 2022, dùng dấu bưu điện gửi đến “Tổ công tác di dân Sở Di Dân Bộ Nội Chính ( phòng phụ đạo di dân) (Tầng 5 số 15 phố Quảng Châu Khu Trung Chính thành phố Đài Bắc), nội dung chi tiết hãy xem tại website thông tin toàn cầu của Sở và Website thông tin phát triển bồi dưỡng năng lực cư dân mới- Tải thông tin mới nhất, hoặc đường dây tư vấn 02-23889393 máy nhánh 2592, gặp cô Chu.
File:
Báo cáo thành quả.pdf pdfName檔:Báo cáo thành quả.pdf
Công văn Sở Di Dân Bộ Nội Chính.PDF pdfName檔:Công văn Sở Di Dân Bộ Nội Chính.PDF
Phiếu đăng ký.pdf pdfName檔:Phiếu đăng ký.pdf
Tài liệu hướng dẫn tuyển sinh.pdf pdfName檔:Tài liệu hướng dẫn tuyển sinh.pdf
Thư ủy quyền.pdf pdfName檔:Thư ủy quyền.pdf