Chính quyền quận Miaoli logo

Thông tin mới nhất
  • Tiêu đề: Hệ thống đăng nhập động thái công dân Đài Loan sang Đại lục đã hoạt động, hoan nghênh mọi người dân sử dụng
  • Ngày cập nhật: 2023.04.27      
Nhằm tăng cường phục vụ cứu hộ cứu nạn đối với công dân Đài Loan sang Đại Lục, Ủy ban Đại lục bắt đầu từ hôm nay đã mở website “Hệ thống đăng nhập động thái công dân Đài Loan sang Đại Lục” trên website chính thức (website https://www.mac.gov.tw). Công dân Đài Loan vì lí do nào đó sang Đại Lục, đều có thể sử dụng website này đăng nhập dữ liệu cá nhân và phương thức liên hệ trước khi xuất phát, để tiện cho công dân Đài Loan trong thời gian ở Đại lục nếu xảy ra sự việc nào đột ngột và khẩn cấp, chính phủ có thể kịp thời nhận được liên hệ, cung cấp sự trợ giúp và phục vụ cần thiết. Công dân dời xa quê hương, vấn đề an toàn nhân thân luôn là vấn đề được chính phủ đặc biệt coi trọng. Kêu gọi mọi người dân trước khi sang Đại lục, Hồng Kong và Ma Cao, hãy sử dụng hệ thống đăng nhập động thái công dân Đài Loan sang Đại Lục, đăng nhập vào hệ thống này, để tiện cho chính phủ kịp thời liên hệ và cung cấp hỗ trợ; Ngoải ra khi xảy ra sự việc khẩn cấp tại Đại Lục, cũng có thể trực tiếp gọi điện đến đường dây phục vụ khẩn cấp của Quỹ giao lưu hai bở Tài Đoàn Pháp Nhân (02-25339995), xảy ra sự việc khẩn cấp tại Hồng Kong, Ma Cao cũng có thể gọi điện đến đường dây phục vụ khẩn cấp 24 giờ của Văn phòng Ủy ban Đại Lục tại Hồng Kong: 852-6143-9012; điện thoại liên hệ khẩn cấp 24 giờ của Văn phòng Ủy ban Đại lục tại Ma Cao: 853-6687-2557, để có được thông tin và dịch vụ liên quan.