Chính quyền quận Miaoli logo

Thông tin mới nhất
  • Tiêu đề: Bảng danh sách các trường trung học phổ thông và tiểu học thiết lập trường bổ túc năm 2022 của huyện
  • Ngày cập nhật: 2023.05.22      
Chính quyền nhằm phối hợp với nhu cầu phát triển giáo dục hiện nay, mong muốn giúp cho các công dân quá tuổi chưa hoàn thành giáo dục tiểu học và trung học cơ sở (bao gồm hôn phối của cư dân mới) có cơ hội tiếp nhận giáo dục quốc dân hoàn chỉnh, do đó lập trường bổ túc trong các trường trung học phổ thông và tiểu học.
File:
5-3.pdf pdfName檔:5-3.pdf