Chuyển đến phần nội dung chính
:::2024-07-22 Mon
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:
 

Chương chăm sóc sức khỏe y tế sinh nở

  • Tiêu đề: Bắt đầu từ tháng 8 năm 2022 tăng thêm trợ cấp nuôi con
  • Ngày cập nhật: 2022.07.25      

Để toàn lực hỗ trợ cho gia đình nuôi con, chính quyền tiếp tục thúc đẩy chính sách “ nhà nước và gia đình cùng nuôi dưỡng trẻ 0-6 tuổi”, sẽ thông qua “tiếp tục mở rộng chăm sóc giáo dục sớm bình dân”, “tăng thêm trợ cấp nuôi con”, “giảm tiếp chi phí học tập”, giảm bớt gánh nặng nuôi con cho gia đình hơn nữa, để người trẻ tuổi đồng ý kết hôn, dám sinh con, vui vẻ nuôi dạy con.

  1. Phần trợ cấp nuôi con:

Con thứ 1 mỗi tháng 3500 Đài tệ, nâng lên đến 5000 Đài tệ

Thai thứ 2 và thai thứ 3 trở lên, lần lượt cũng nâng lên đến 6000 Đài tệ và 7000 Đài tệ mỗi tháng

  1. Giảm tiếp học phí
  2. ỗ trợ gửi trẻ 0-2 tuổi tại cơ sở công lập, bán công, phi lợi nhuận, bắt đầu từ tháng 8 tăng thêm 1500 Đài tệ.

Phí gửi trẻ 2-6 tuổi tại nhà trẻ công lập, bán công, phi lợi nhuận, bắt đầu từ tháng 8 giảm tiếp 500 Đài tệ, tối đa mỗi tháng nộp 3000 Đài tệ.

Có thể tra tìm trên website thông tin chăm sóc giáo dục sớm toàn quốc https://www.ece.moe.edu.tw/ch/annonces/TSNews-000031/

Hoặc gọi điện thoại tư vấn miễn phí 0800-205-105

Images:
Hình ảnh:B7-4-1.jpg「Mở cửa sổ mới」Hình ảnh:B7-4-1.jpg「Mở cửa sổ mới」