Chuyển đến phần nội dung chính
:::2024-07-22 Mon
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:
 

Chương nâng cao giáo dục văn hóa

  • Tiêu đề: Bảng chương trình phát thanh nghiệp vụ lao động nước ngoài năm 2022-2023 bằng tiếng Trung và tiếng nước ngoài (Tiếng Trung, Việt, Indonesia, Thái Lan, Philippines)
  • Ngày cập nhật: 2023.02.20      
File:
2-2-1.pdf pdfName檔:2-2-1.pdf