Chuyển đến phần nội dung chính
:::2024-07-22 Mon
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:
 

Thông tin mới nhất

  • Tiêu đề: Trung tâm Phục vụ Gia đình Cư dân mới huyện Miêu Lật do hai trung tâm khu nam Miêu Lật và khu bắc Miêu Lật phục vụ vào năm 2024
  • Ngày cập nhật: 2024.04.18      

Trung tâm Phục vụ Gia đình cư dân mới khu bắc Miêu Lật ủy quyền do Đại học Khoa học và Công nghệ Dục Đạt thuộc Quỹ pháp nhân trường học Quảng Á thực hiện. Khu vực phục vụ của trung tâm: bao gồm 9 xã (thị trấn, thành phố) trong huyện như thị trấn Trúc Nam, thành phố Đầu Phần, xã Tạo Kiều, xã Tam Loan, xã Nam Trang, xã Thái An, xã Sư Đàm, xã Đại Hồ, xã Trác Lan.

(1) Địa chỉ trung tâm phục vụ: Tầng 1, số 102, đoạn 3, đường Long Sơn, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật.

(2) Điện thoại liên hệ: 037-634428

Trung tâm Phục vụ Gia đình Cư dân mới khu nam Miêu Lật được thực hiện bởi Hiệp hội cộng sinh cộng hảo cộng thiện Nhất Bản huyện Miêu Lật. Khu vực phục vụ của trung tâm bao gồm 9 xã (thị trấn, thành phố) trong huyện: như thành phố Miêu Lật, thị trấn Hậu Long, xã Đầu Ốc, xã Công Quán, xã Tây Hồ, xã Đồng La, xã Tam Nghĩa, thị trấn Thông Tiêu, thị trấn Uyển Lý.

(1) Địa chỉ trung tâm phục vụ: Tầng 1, số 107, đường bắc Trung Sơn, thành phố Miêu Lật, huyện Miêu Lật

(2) Điện thoại liên hệ: 037-276027

Images:
Hình ảnh:三折頁-越南-01.jpg「Mở cửa sổ mới」Hình ảnh:三折頁-越南-01.jpg「Mở cửa sổ mới」