Chuyển đến phần nội dung chính
:::2024-07-22 Mon
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:

 

Yêu cầu quyền sáng tác

  • Update: 2018.05.29      
  • Unit: 原住民族及族群發展處族群發展科

Nội dung mà mạng cổng thông tin chính quyền thành phố Miêu Lật (dưới đây gọi là trang mạng này) đăng tải, hoặc cung cấp hoặc thiết lập kết nối liên quan cho người thứ 3 sử dụng. Trang mạng hoặc dữ liệu mà đường dẫn đó chỉ dẫn đều được trang mạng kết nối cung cấp, quyền lợi liên quan là sở hữu của trang mạng đó hoặc người có quyền lợi hợp pháp, trang mạng này không đảm bảo tính chính xác, tính kịp thời hoặc tính hoàn chỉnh. Tất cả nội dung đăng tải trên trang mạng này,bao gồm nhưng không giới hạn bài viết, ảnh, hình ảnh, ảnh minh họa, bản ghi âm, phim ảnh, file, bố cục hình ảnh trang web, thiết kế web….đều được sự bảo đảm của Luật bản quyền Trung Hoa Dân Quốc và luật bản quyền quốc tế, quyền sở hữu trí tuệ liên quan bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền nhãn hiệu, quyền nhãn hiệu, quyền sáng chế, bản quyền, bí mật kinh doanh và công nghệ độc quyền. Người sử dụng tải hoặc copy nội dung hoặc dịch vụ của trang mạng chỉ cung cấp sử dụng cho cá nhân, mục đích phi thương mại. Người sử dụng khi sử dụng cần tuân thủ tất cả quy định liên quan của Luật bản quyền, không được thay đổi, phát hành, gửi đi, chuyển bán, tái chế, sửa chữa, phát tán, biểu diễn, trưng bày hoặc sử dụng một phần hoặc toàn bộ nội dung dịch vụ trên trang mạng của chính quyền huyện Miêu Lật và đơn vị trực thuộc nhằm mưu cầu lợi ích. Tuyên bố bản quyền, nhãn hiệu hoặc tuyên bố khác của nội dung đăng tải trên trang mạng này nghiêm cấm sửa đổi hoặc tẩy xóa.