Chuyển đến phần nội dung chính
:::2024-02-28 Wed
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:
 

Điều hướng trang web

[Thiết kế tiếp cận trên trang web]

Trang web này được lập theo nguyên tắc thiết kế trang web tiếp cận, nội dung chính của trang web chia làm 3 phần lớn:

1. Phần chức năng phía trên; 2. Phần nội dung chính; 3. Phần liên kết danh sách phía dưới.

Phím truy cập (Accesskey) của trang web này được lập định như sau:

Alt+U: Phần liên kết hướng dẫn phía trên, phần này liệt kê những liên kết chính của trang web này.

Alt+C: Phần nội dung chính, là phần nội dung chủ yếu của trang web này.

Alt+Z: Các thông tin tại trang cuối của trang web này.

Alt+R: Khối bố cục bên phải.

web bản Việt Nam