Chuyển đến phần nội dung chính
:::2024-07-22 Mon
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:

 

Chính sách an toàn thông tin

  • Update: 2018.05.29      
  • Unit: 原住民族及族群發展處族群發展科

Biện pháp bảo vệ an ninh mạng Nhằm mục đích an ninh mạng và đảm bảo hạng mục dịch vụ này có thể tiếp tục phục vụ tất cả người sử dụng mạng, trang mạng này đã cung cấp những biện pháp bảo vệ an ninh như sau: 1. Sử dụng hệ thống phát hiện xâm nhập mạng, giám sát lưu lượng mạng, nhằm xác nhận người chưa được ủy quyền mà có ý đồ đăng tải hoặc thay đổi, thông tin trang mạng hoặc cố ý phá hoại. 2. Lắp tường lửa ngăn chặn xâm nhập phi pháp, phá hoại hoặc lấy trộm hoặc phá hoại dữ liệu, để tránh trang mạng bị sử dụng phi pháp, để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng. 3. Lắp phần mềm quét virus, định kỳ quét virus, để nâng cao môi trường duyệt trang web an toàn hơn cho người sử dụng. 4. Thường xuyên mô phỏng tấn công hacker, diễn tập trình tự phản hồi của hệ thống khi xảy ra sự kiện an toàn, và cung cấp cấp độ phòng vệ an toàn thích đáng. 5. Hàng ngày thực hiện thao tác sao lưu, sao lưu tất cả dữ liệu vào máy chủ lưu trữ dự phòng. 6.Tự động tiếp nhận tất cả thông báo thư điện tử bảo vệ an toàn do nhà sản xuất hệ thống thao tác liên quan hoặc nhà sản xuất chương trình ứng dụng gửi đến, và theo kiến nghị của thư điện tử, lắp đặt chương trình sửa chữa thích đáng (PATCH). Biện pháp tự bảo vệ Xin hãy bảo quản thỏa đáng mật khẩu hoặc bất cứ thông tin cá nhân nào của bạn, không nên đưa bất cứ thông tin cá nhân nào, đặc biệt là mật khẩu cho bất cứ người nào. Sau khi bạn hoàn thành trình tự như: đăng ký mạng, đọc thư điện tử, bảo vệ chức năng khu quản lý…, bắt buộc nhớ đăng xuất tài khoản, nếu bạn dùng chung máy tính với người khác hoặc sử dụng máy tính công cộng, nhớ kỹ phải đóng cửa sổ màn hình bộ trình duyệt, để ngăn chặn người khác đọc thông tin cá nhân, thư của bạn hoặc đăng nhập vào khu quản lý cơ quan trực thuộc. Sửa chính sách an toàn Do những nhân tố như: công nghệ phát triển nhanh chóng, trước khi pháp quy liên quan chưa biên soạn hoàn chỉnh và sự thay đổi môi trường có thể khó mà dự đoán trước trong tương lai…sẽ tùy theo nhu cầu sửa đổi nội dung chính sách an toàn mà mạng cung cấp, nhằm thực sự bảo vệ ý tưởng an ninh mạng của bạn.