Chuyển đến phần nội dung chính
:::2024-07-21 Sun
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:

 

Trung tâm phục vụ gia đình cư dân mới huyện Miêu Lật

  • Update: 2024.06.24      
  • Unit: 原住民族及族群發展處族群發展科

Đơn v thc hin

Trung tâm phc v gia đình cư dân mi khu Miêu Bc huyn Miêu Lt

Trung tâm phc v gia đình cư dân mi khu Miêu Nam huyn Miêu Lt

Khu vc phc v

bao gm 9 xã (th trn, thành ph) trong huyn như th trn Trúc Nam, thành phĐầu Phn, xã To Kiều, xã Tam Loan, xã Nam Trang, xã Thái An, xã SưĐàm, xãĐại H, xã Trác Lan.

bao gm 9 xã (th trn, thành ph) trong huyn như thành ph Miêu Lt, th trn Hu Long, xã Đầu c, xã Công Quán, xã Tây H, xã Đồng La, xã Tam Nghĩa, th trn Thông Tiêu, th trn Uyn Lý.

Hng mc phc v

1.      Phc v tư vn:tư vn chăm sóc, phúc li qua đin thoi

2.      Phc v theo nhu cu cá nhân: gi đin hi thăm, gp g nói chuyn, phc v h tng, tư vn quan h gia đình, tư vn nhp quc tch, tư vn pháp lut, kết ni các ngun h tr.

3.      Phc v tuyên truyền: tuyên truyền cng đồng, tuyên truyền hot động

4.      T chc hot động: Hot động gia cha m và con cái, hot động gii trí dành cho gia đình,ta đàm thích ng văn hóa

5.      Dch v thông dch

Địa ch

Tng 1 s 102 đon 3 đường Long Sơn th trn Trúc Nam huyn Miêu Lt

Tng 1 s 107 đường bc Trung Sơn phường Bc Miêu thành ph Miêu Lt

Người liên h /Đin thoi

Giám sát  Trnh Kh Ngh /

037-634428

Giám sát  Ông Tha Ngh /

037-276027

Thi gian phc v

Th 2 đến th 6: t 08:00 gi sáng đến 05:00 gi chiều

Th 2 đến th 6: t 08:00 gi sáng đến 05:00 gi chiều

Đối tượng phc v

   1.Cư dân mi đang cư trú thc tế và có h tch ti huyn Miêu Lt

    2.Gia đình cư dân mi

    3. Quan tâm các đơn v h tr gia đình cư dân mi và người dân