Chuyển đến phần nội dung chính
:::2024-07-22 Mon
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:

 

Chính sách quyền cá nhân

  • Update: 2018.05.29      
  • Unit: 原住民族及族群發展處族群發展科

Phạm vi áp dụng thông báo chính sách quyền riêng tư Thông báo quyền riêng tư dưới đây áp dụng vào việc thu thập, vận dụng và bảo vệ thông tin cá nhân được đề cập khi bạn sử dụng dịch vụ trang web “chính quyền huyện Miêu Lật”. I. Phương thức thu thập và sử dụng thông tin cá nhân Hành vi trình duyệt và tải file xuống đơn thuần tại trang web của “Chính quyền huyện Miêu Lật”, trang web này sẽ không thu thập bất cứ thông tin nào liên quan đến cá nhân. “Chính quyền huyện Miêu Lật” có nghĩa vụ bảo vệ các riêng tư của người xin, không được sự đồng ý của bản thân bạn không được tự sửa đổi hoặc xóa bất cứ thông tin cá nhân và file nào. Trừ khi được sự đồng ý trước của bạn hoặc phù hợp điều kiện dưới đây mới được thực hiện :

1.Qua kênh hợp pháp

2.Bảo vệ hoặc phòng ngừa quyền lợi và tất cả quyền liên quan đến cá nhân. II. Phương thức chia sẻ và công khai thông tin “Chính quyền huyện Miêu Lật” tuyệt đối không tùy tiện bán, trao đổi, hoặc cho thuê bất cứ thông tin cá nhân nào của bạn cho tập thể khác, cá nhân hoặc doanh nghiệp tư nhân.Ngoại trừ trường hợp dưới đây:

1. Phối hợp điều tra hợp pháp của đơn vị tư pháp

2. Phối hợp điều tra hoặc sử dụng theo nhu cầu chức vụ của cơ quan chủ quản liên quan. 3. Căn cứ vào thiện ý tin rằng tiết lộ là nhu cầu pháp luật, hoặc vì bảo vệ và cải tiến dịch vụ trang web mà dùng vào quản lý.