Chuyển đến phần nội dung chính
:::2024-07-22 Mon
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:

 

Cứ điểm phục vụ khu xã tân di dân

  • Update: 2022.07.27      
  • Unit: 原住民族及族群發展處族群發展科

Nội dung phục vụ

Tư vấn phúc lợi Cư dân mới, đến thăm quan tâm chăm sóc và giới thiệu, triển khai hoạt động dành cho cư dân mới và khóa học bồi dưỡng năng lực.

Đối tượng phục vụ

  1. Cư dân mới có hộ tịch tại các xã thị trấn thành phố thuộc huyện
  2. Gia đình cư dân mới
  3. Đơn vị nguồn lực quan tâm đến gia đình cư dân mới và người dân