Chuyển đến phần nội dung chính
:::2024-07-22 Mon
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:
 

Thông tin mới nhất

  • Tiêu đề: Cư dân mới phòng ngừa quận Miaoli kế hoạch bảo vệ an toàn cá nhân
  • Ngày cập nhật: 2024.05.31      

Không có lý do hay cái cớ nào cho bạo lực gia đình

 

Dù là từ bạn đời hay các thành viên gia đình khác trong mối quan hệ thân mật

 

Bất kỳ hành động quấy rối, kiểm soát, đe dọa, hoặc các hành vi vi phạm pháp luật

khác về thể chất, tinh thần, kinh tế hay ngôn ngữ đều được coi là bạo lực gia đình

 

Nếu bạn hoặc người thân của bạn đang bị đe dọa bởi bạo lực gia đình

 

Hãy ngay lập tức gọi Đường dây bảo vệ 113 hoặc Đường dây cứu hộ khẩn cấp 110

Images:
Hình ảnh:新住民人身安全_02越南.jpg「Mở cửa sổ mới」