Chuyển đến phần nội dung chính
:::2024-07-22 Mon
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:
 

Thông tin mới nhất

  • Tiêu đề: Tài liệu học trực tuyến cho các khóa học ngôn ngữ cho người nhập cư mới
  • Ngày cập nhật: 2024.06.18      

一、Để đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của khóa học ngôn ngữ cho người nhập cư mới, Bộ Giáo dục Cả nước đã thuê các chuyên gia, học giả và nhân viên hỗ trợ giảng dạy từ năm 105 đến năm 108 để biên soạn và duyệt các tài liệu học tập ngôn ngữ cho người nhập cư mới. Bao gồm bảy ngôn ngữ như tiếng Việt, tiếng Indonesia, tiếng Thái Lan, tiếng Campuchia, tiếng Malaysia, tiếng Philippines và tiếng Miến Điện, mỗi ngôn ngữ có 18 cuốn sách, tổng cộng là 126 cuốn sách, nhằm đảm bảo nội dung tài liệu phù hợp với tinh thần chương trình giảng dạy và đáp ứng nhu cầu giảng dạy của giáo viên và học sinh.

二、Sau khi hoàn thành việc phê duyệt tài liệu học tập ngôn ngữ cho người nhập cư mới của Bộ Giáo dục Cả nước, chúng đã được đăng tải trên "Trang Thông tin Giáo dục cho Con Cái Người Mới Di Cư" (https://mkm.k12ea.gov.tw/) để giáo viên, học sinh và công chúng có thể tham khảo, sử dụng và áp dụng rộng rãi.