Chuyển đến phần nội dung chính
:::2024-07-20 Sat
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:

 

Thông tin liên lạc

  • Update: 2017.08.31      
  • Unit: 原住民族及族群發展處族群發展科

Trung tâm phục vụ gia đình tân di dân khu Miêu Bắc

037-598098

Trung tâm phục vụ gia đình tân di dân khu Miêu Nam

037-277115.037-277117

Phòng hộ chính Ban Dân chính chính quyền huyện Miêu Lật

037-370576

Phòng sự vụ phụ nữ và Cư dân mới Ban Xã hội huyện Miêu Lật

037-559661